براي ورود به شبکه روي حوزه آبخيز (آبريز) مورد نظر كليك كنيد  در فاز اول صرفاً اين شبكه براي حوزه كارون در دسترس خواهد بود.

حوزه زهره- جراحي حوزه مرزي غرب حوزه كرخه حوزه كارون بزرگ حوزه آبخيز درياچه اروميه حوزه آبخيز ارس حوزه آبخيز سفيد رود بزرگ حوزه آبخيز تالش حوزه آبخيز درياچه نمك حوزه كوير مركزي حوزه كوير لوت حوزه آبخيز نور-لاهيجان حوزه هراز- نكا حوزه آبخيز گرگان حوزه آبخيز اترك حوزه قره قوم نمكزار خواف حوزه آبخيز هامون- هيرمند حوزه آبخيز هامون- مشكيل كوير سياه كوه كوير درانجير حوزه داخلي گاوخوني كوير سيرجان حوزه مهارلو- بختياري حوزه هامون- جازموريان حوزه آبخيز متد حوزه آبخيز حله حوزه آبخيز بندرعباس حوزه آبخيز كل مهر حوزه آبخيز رابچ- ياهوكلات

براي دريافت فايل shape مرزهاي هيدرولوژيكي كشور(تماب) از اين لينك استفاده نمائيد.